De eerste vragen van 100% Groningen over een schemerig onderwerp

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Groningen, 11 mei 2016

Betreft: vragen 100% Groningen ex. artikel 41 RvO over vestiging ‘social club’ Oostersingel.

Geacht College,

In de verscheidene lokale media (dhvn, rtvnoord etc.[1][2]) van 30 April lazen we over de opening van een vestiging van de social club[3] in de Oostersingel in Groningen waarbij wietolie voor medicinaal gebruik gratis naar de leden wordt verzonden. De social club had al een geruime tijd een vestiging in Leeuwarden met ongeveer 1500 leden en heeft dus recent besloten ook een vestiging in Groningen te openen. In de eerste 4 dagen van de opening hebben zich al meer dan 100 individuen ingeschreven en daarmee lijkt dit initiatief te voldoen aan een vraag onder de bevolking.

De social club is een stichting zonder winstoogmerk. Naar eigen zeggen verstrekken ze geen wiet, maar extracten (olie, concentraat, zalfjes, tincturen e.d.) voor onder meer mensen met MS, de ziekte van Crohn, epilepsie en kanker die baat zouden hebben bij de effecten van wietolie. De leden krijgen na inschrijving de producten gratis thuisgestuurd. Na de eerste gratis levering hoopt de stichting op een vrijwillige kostendekkende donatie

Medicinale wiet, om te roken, is in Nederland op recept verkrijgbaar. Het wordt gemaakt in Veendam door Bedrocan. Volgens de patiënten gelden er strikte voorwaarden en als ze het al krijgen, wordt het niet vergoed. Gezien de explosieve groei van het aantal social club leden/patiënten die in hun pijnverlichting wordt voorzien door de producten, kunnen er vragen gesteld worden bij de effectiviteit van het huidige beleid.

De medicinale wietolie maakte tot op heden geen deel uit van het integraal drugsbeleid. De social clubs begeven zich op een grijs grensgebied, voldoen overduidelijk aan een vraag vanuit de markt, opereren open en bloot in onze maatschappij, maar er is onduidelijkheid over de legaliteit/status onder het gedoogbeleid.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft 100% Groningen de volgende vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van de opening van de social club en de publiciteit daarom heen?

2. Wat is de visie van het college op de opening van een Groningse vestiging van de Social club?

3. Heeft er van tevoren overleg plaatsgevonden met politie of het college over het voornemen een afdeling van de social club in Groningen te openen? Zo ja, wat was daarbij de inbreng van het college?

4. Wanneer u geen toestemming heeft verleend (in welke vorm dan ook) en nog niet overlegd hebt met de Social club, bent u van plan dit alsnog te doen? Zo ja, binnen welk tijdsbestek. Zo nee, waarom niet?

5. Wat vindt het college in het algemeen, los van dit initiatief, van het verstrekken van medicinale cannabisolie aan hulpbehoevende patiënten voor pijnverlichting open en bloot zonder winstoogmerk?

6. Zal het college deze nieuwe vorm van cannabis verstrekking aan klanten/patiënten, in dit geval voor medicinaal gebruik, meenemen in zijn integraal drugsbeleid visie, zo ja waarom, zo nee waarom niet

7. Bent u van mening dat deze vorm van medicinale cannabisverstrekking openlijk besproken zou moeten worden in de gemeenteraad, dat het negeren/ doodzwijgen van dit initiatief de taboo sfeer in stand houdt. Zo nee, waarom niet?

8. De social club Leeuwarden heeft een toezegging gekregen van de burgemeester van Leeuwarden dat hij zich hard zal maken voor de social club in de komende VNG vergaderingen. Zal de gemeente Groningen in navolging op het manifest ‘joint regulation’ dat de gemeente in 2013 heeft ondertekend, de daad bij het woord voeren en zich bij haar collega’s uit Leeuwarden aansluiten? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Marjet Woldhuis

[1] http://www.dvhn.nl/groningen/Social-Club-in-Groningen-gratis-wiet-voor-leden-21316793.html

[2] http://www.rtvnoord.nl/nieuws/162450/Haal-gratis-je-medicinale-wietolie-bij-de-Social-Club

[3] http://socialclub.frl/